Tájékoztató az óvodai felvételről 2021/2022. nevelési évre

03. 25.2021

Tájékoztató az óvodai felvételről 2021-2022-es nevelési évre
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) történik 2021. május 06-07. között.
A kötelező felvételt biztosító óvoda – jelen esetben a Buzsáki Tulipán Óvoda, mint kötelező felvételt biztosító óvoda – a fenntartójától kapott lista alapján 2021. május 14-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
A jelentkezések elektronikus úton történő beadására 2021. május 7-ig van lehetőség az alábbi e-mail címen: buzsakitulipanovoda@gmail.com
Felvételi kérelmüket a mellékelt „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című word dokumentum kitöltésével és a fenti elektronikus elérhetőségre való továbbításával juttathatják el hozzánk.
Az e-mailen történt jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatok jelentkezési eljárás során történő felhasználásához.
Amennyiben a jelentkezési dokumentum eljuttatása technikai nehézségekbe ütközik, e rendkívüli helyzetben elfogadjuk az egyszerű e-mail formájában megküldött adatokat is, melynek köre megegyezik az „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentumban bekértekkel.
A jelentkezésekben minden esetben kérjük feltüntetni, hogy intézményünkben szeretnék gyermekük óvodai ellátását igénybe venni.
Buzsáki Tulipán Óvoda: Petőfi Sándor utca 2. Az óvodáztatással kapcsolatban további tájékoztatást kérhetnek telefonos elérhetőségünkön: +36 302489082
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, az adminisztrációs teendők támogatását elősegítendő, kérjük e szándékuk választott intézménnyel egy időben emailben történő közlését a Buzsáki Tulipán Óvoda intézményvezetője felé.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének, címének feltüntetésével – az általa választott óvoda vezetője elektronikus úton 2021. május 6- tól -7-ig fogadja.
Az óvodakötelezettségről
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába. Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Buzsáki Tulipán Óvoda vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.
A körzethatárról
Felvételi körzet tekintetében Buzsák egyetlen körzetet alkot.
Felmentési lehetőségről
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét 2021. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.
A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2021. május 25.
Külföldi tartózkodásról
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2021. május 7.
A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével tudják teljesíteni. Postai úton történő beküldésével az alábbi címre kell beküldeni:
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1055 Budapest Szalay u. 10-14.
A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.
Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.
Az óvodai felvételről
A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető. Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitel szerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét dokumentummal igazolni tudja.
A felvételi döntésről az óvodavezető 2021. május 14-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.
A gyermekek felvétele esetén külön tájékoztatjuk a szülőket az óvodakezdéshez kapcsolatos tudnivalókról.


Buzsák, 2021. március 22.

                                                                                        Hertelendy Andrásné

                                                                                           intézményvezető